Header Ads

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับรางวัลเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พ.ศ. 2562

สอศ. ขอแสดงความยินดีกับนางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พ.ศ. 2562 สาขา บริหารจัดการองค์กรการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อเร็วๆ นี้


ขับเคลื่อนโดย Blogger.