Header Ads

จ.อุทัยธานี ปี 2562 ฝึกอบรมเกษตรกรและมอบรางวัลการประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

จ.อุทัยธานี ปี 2562 ฝึกอบรมเกษตรกรและมอบรางวัลการประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมอบรางวัลการประกวดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"เกษตรพอเพียงในสถานศึกษาฯตามแนวพระราชดำริ

เมื่อเวลา 08.003 น.ของวันที่ 26 สิงหาคม โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ พร้อม นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี   นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วน อละประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 2500 คนนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้กล่าวในงานครั้งนี้ว่า การฝึกอบรมเกษตรส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องปรัชชาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตสารปรับปรุงดิน และการปลูกหญ้าแฝกพร้อมทั้งแจกจ่ายวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด น้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เอกสารให้ความรู้ ด้านการเกษตร กล้าหญ้าแฝก และ พันธุ์ปลานิลจิตรดา ให้กับกลุ่มเกษตรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประมาณ 3000 ราย ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีการมอบรางวัล และประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ประเภทแบบก้าวหน้า มืออาชีพและมือใหม่ รวม 3 ประเภท ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด รวม 77 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 885,000 บาท และพิธีมอบรางวัล"เกษตรพอเพียงในสถานศึกษาฯตามแนวพระราชดำริ"จำนวน 3 ประเภท รวม 14 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ดังกล่าว

ข่าวโดย. นายสำเนา ทองศรีถ่ายภาพ วินัย ชำนาญปืน รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.