Header Ads

น่าน-อำเภอเวียงสาร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงสา จัดงานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค(อัตลักษณ์น่าน) ประจําปี พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ท่าน้ําบ้านบุญยืน) อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอําเภอเวียงสา พร้อมด้วยนายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอําเภอเวียงสา สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านอําเภอเวียงสา วัฒนธรรมอําเภอเวียงสา คณะกรรมการจัดงานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค (อัตลักษณ์น่าน) ได้ร่วมกันจัดจัดงานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค(อัตลักษณ์น่าน) ประจําปี พ.ศ.2562 ขึ้น ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตจากครอบครัวขยาย กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม ทําให้มีการแข่งขันกันสูง เกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมอื่นซึ่งเกิด จากความเจริญก้าวหน้าในการสื่อสาร ประกอบกับการมีเทคโนโลยียุคโลกาภิวัฒน์และวัฒนธรรม ข้ามชาติ ส่งผลให้วัฒนธรรมอันดีงามในชุมชนเปลี่ยนไป การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น, สร้างความรัก สามัคคี ในหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเอกลักษณ์ของอําเภอเวียงสาและ จังหวัดน่าน

การจัดงานครั้งนี้มีหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอําเภอเวียงสา และอําเภอใกล้เคียง ได้ส่งเรือเข้า ร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 18 ลํา ในงานมีการประกวดเรือสวยงาม การจัดบูธนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการหัว-หาง เรือแข่ง สานก๋วยสลาก, แกะสลักเรือแข่งจําลอง ทําตุง แทงหยวก สีเทียน , ทอผ้า ,ประดิษฐ์โคม อ้อกินจ๋ำ การฟ้อนพื้นเมือง ซอ การแสดงของชนเผ่า การแข่งขันกีฬาเปตอง ตะกร้อ สะบ้า และยิงหนังสติ๊ก  โดยได้รับเกียรติจาก นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานพิธี


การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจและงบประมาณสนับสนุนจากอําเภอเวียงสา เทศบาลตําบลเวียงสา , เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน และ สสส. , ห้างหุ้นส่วนจํากัดแพร่ธํารง วิทย์ , ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอเวียงสา , ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านอําเภอเวียงสา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพ่อค้าประชาชน

ข่าวโดย  นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.