Header Ads

จันทบุรี-มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแม่ดีเด่นแห่งชาติ และ สตรีดีเด่น ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562 ท่ามกลางที่ประชุม กรมการจังหวัด

วันนี้ ( 29 ส.ค.62 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบปัญหา อุปสรรค วางแผนเตรียมการจัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จะจัดโครงการ อาทิ โครงการถุงเงิน ชิม ช็อป ใช้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการส่งเสริมการลงทุนเชื่อมโยง EEC ภาคตะวันออก โครงการเสวนาเพื่อค้นหาจุดทุบหม้อข้าวหม้อแกงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ ครั้งนี้ ก่อนวาระการประชุม สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี


โดยนางสุภาพร นิยมกิจ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมมอบเงินเพื่อสาธารณะกุศลใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และ สนับสนุนทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า / การมอบเกียรติบัตรการประกวดคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น จำนวน  2 แห่ง / การมอบช่อดอกไม้ ให้แก่ สตรีดีเด่น จำนวน 2 ราย ได้แก่ สตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัดจันทบุรี

คือ นางต๊ะ เลิศพัชรราชา // สตรีไทยดีเด่นของสภาสังเคราะห์ฯ ภาค 3 คือ นางวราพร วัฒนกรุณา และมอบช่อดอกไม้ ให้แก่ แม่ดีเด่น และ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562  จำนวน 4 ราย ได้แก่ แม่ดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัดจันทบุรี คือ นางรำพึง ยุติวงษ์ // แม่ดีเด่นแห่งชาติของสภาสังเคราะห์ฯ ภาค 3 คือ นางปรานอม โรจนมณเฑียร // แม่ดีเด่นระดับจังหวัดจันทบุรี คือ นางอิม มงคลสุข และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ คือ นางสายธาร สุขสะอาด ทั้งนี้ได้แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดจันทบุรีในเดือนนี้คือ ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จันทบุรี

ข่าวโดย ไตรรงค์ มีทับทิม / นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.