Header Ads

ชลบุรี - เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมรำวงพื้นบ้าน ประจำปี 2562

ที่สนามกีฬาแหลมฉบัง (อ่าวอุดม) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมรำวงพื้นบ้าน ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน อสม กลุ่มพัฒนาสตรี สภาวัฒนธรรม ผู้สูงอายุ ฯลฯ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชนให้คงอยู่ ทำให้ประชาชนรู้รักหวงแหนในวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง เน้นการถ่ายทอดข้อมูลด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน และเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยที่มีมาแต่โบราณ โดยเฉพาะรำวงพื้นบ้านที่เปรียบเสมือนการละเล่นของไทย อันจะทำให้ผู้ที่สนใจสามารถรำวงในท่ามาตรฐานได้อย่างพร้อมเพรียง และนำไปประยุกต์ในกิจกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย

ข่าวโดย  ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.