Header Ads

ยโสธร-โรงพยาบาลยโสธร ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประปีงบประมาณ 2562

ที่ จังหวัดยโสธร โรงพยาบาลยโสธร  ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้มีเจ้่หน้าที่จากสำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร เทศบาลตำบลตาดทอง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต13 อุบลราชธานี เข้าร่วม โดยมีการจำลองสถานการณ์ให้เกิดไฟไหม้ที่ชั้น 5 อาคาร 9 ชั้น

โดยเมือเกิดเหตุไฟใหม้ขึ้นก็ให้มีการประกาศแจ้งเตือน พร้อมเปิดเสียงไซเรน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อพยพคนป่วยพร้อมขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นลงจากตึกที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาช่วยระงับเหตุ โดยได้รถดับเพลิงจากเทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลตาดทองเข้าระงับเหตุ และยังมีการประสานตำรวจจัดการด้านจราจร ทหาร ช่วยขนย้ายคนเจ็บและสิ่งของ และมีการโลยตัวลงจากตึกโดยเปล และใช้เชือกโลยตัว  โดยมีนายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตาดทอง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ หลังจากซ้อมแผนได้มีการประเมินผล โดยทีมประเมินได้เน้นเรื่องของการประกาศเสียงเตือนยังเบาเกินไป การแจ้งจุดเกิดเหตุไฟใหม้ไม่ชัดเจน การรายงานสถานการณ์ยังต้องหาคนที่แข็งแรง ระบบบัญชาการยังไม่ชัดเจน กองอำนวยการยังไม่เป็นระบบ  เป็นต้น ซึ่งทีมฝึกซ้อมแผนก็รับไปปรับปรุงต่อไป..


วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว จ.ยโสผธร /รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.