Header Ads

ศรีสะเกษ-สถาบันคลินิกแพทย์แผนไทยอโรคยาศาสตร์ ทำบุญสถาบันฯ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 และสัปดาห์วิชาการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562สถาบันคลินิกแพทย์แผนไทยอโรคยาศาสตร์  ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญสถาบันฯ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 และสัปดาห์วิชาการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ที่พุทธสถานศีรษะอโศก  ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  โดยจะมีนักศึกษาของสถาบันคลินิกแพทย์แผนไทยอโรคยาศาสตร์  ทั้ง 5 รุ่น และประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้* น.ส.ขวัญตา อุดมรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนไทยอโรคยาศาสตร์  กล่าวว่า  ได้กำหนดวันทำบุญสถาบันฯ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 และสัปดาห์วิชาการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการบูชาพระบรมอาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ และไหว้ครูแพทย์แผนไทย การไหว้ครูเป็นการแสดงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์ และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะมานะอดทน เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า  และการไหว้ครูนับเป็นวัฒนธรรมไทยแบบหนึ่ง เป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามในส่วนที่เกี่ยวกับกิริยามารยาท สัมมาคารวะ และมีส่วนที่จะโน้มน้าวจิตใจมนุษย์ให้รักษาคุณความดี รักษาวิทยาการสืบเนื่องไปด้วยดี ทั้งยังจูงใจให้เป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง  วัตถุประสงค์ในการจัดพิธีไหว้ครู มีดังนี้
1. เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความมั่นใจในการเรียน เมื่อได้ผ่านพิธีกรรมมาแล้ว
3. เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม
4. เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์
ทั้งนี้ ยังได้ประโยชน์จากพิธีไหว้ครู  คือ
1. สามารถทำให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในฐานะที่เป็นศิษย์มีครูเหมือนกัน
2. สามารถนำวิชาความรู้ที่เรียนมา ไปถ่ายทอดได้ด้วยความมั่นใจ โดยไม่ต้องกลัวว่า "ผิดครู"
3. เป็นการสร้างศิษย์ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา กล้าแสดงออกไม่เก็บตัว
4. ทำให้มีความรู้กว้างขวางและเข้าใจในพิธีกรรมเช่นนี้อย่างชัดเจน
5. เกิดความสบายใจหากได้ทำสิ่งใดผิดพลาดไป ก็จะได้เป็นการขอขมาครูไปด้วย
น.ส.ขวัญตา อุดมรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนไทยอโรคยาศาสตร์ กล่าวทิ้งท้าย และเชิญชวนทุกๆท่าน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย
วันแรก (วันที่ 7 กันยายน 2562)
ช่วงเช้าจะมีการออกกำลังกาย ดื่มชา บูชาครูแพทย์แผนไทยหมอชีวก และชมนิทรรศการความรู้ด้านแพทย์แผนไทย ,สืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่วิถีชุมชน ,ตลาดนัดสุขภาพ สินค้านักศึกษาแพทย์แผนไทย ,ตลาดนัดสุขภาพ   นิทรรศการแพทย์แผนไทย  ,การแสดงผลงานวิชาการนักศึกษา รุ่น 3 เภสัชกรรมไทย และรุ่น 2 เวชกรรมไทย ,ทิศทางการประยุกต์ใช้สมุนไพร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วันที่สอง ( 8 กันยายน 2562 )
พิธีไหว้ครู บูชาบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ และทำบุญตักบาตร ร่วมฟังเทศน์ พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ พิธีมอบย่ามยา ผู้สอบใบประกอบวิชาชีพแพทแผนไทยผ่าน ,การแสดงแพทย์แผนไทย ,ดนตรี , รับของมอบของที่ระลึกให้บรรพชน
สัมมนาการเป็นหมอไทย โดย ครูแพทย์แผนไทย ตลาดนัดสุขภาพ ,นิทรรศการแพทย์แผนไทย,แสดงผลงานวิชาการ พิธีมอบใบประกาศรุ่น 2 เภสัชกรรมไทย   รุ่น 3  ผดุงครรภ์ไทย


** ข่าวโดย...นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
/////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.