Header Ads

บุรีรัมย์-เปิดตลาดถนนคนเดินบ้านเอ๋ง @ นางรอง24

27 สิงหาคม 2562 เวลา18.00 น. กำนันสำรอง เกิดในหล้า ประธานในพิธีเปิดตลาดถนนคนเดินบ้านเอ๋ง @ นางรอง24 คุณอชิตะ สมบูรณ์ธรรม ประธานกรรมการบริษัท คิงส์เมมเบอร์ จำกัดและแขกผู้มีเกียรติรวมงาน  นายไสว ชุมรัมย์ ในนามคณะกรรมการตลาดถนนคนเดินบ้านเอ๋ง @ นางรอง24 กล่าวรายงาน และประธานกล่าวเปิดงาน คุณอชิตะ สมบูรณ์ธรรม ประธานกรรมการบริษัท คิงส์เมมเบอร์ จำกัด มีวิสัยทัศน์ อยากให้อำเภอนางรอง  เป็นเมืองท่องเที่ยวและพัฒนาเป็น แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนนางรอง สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ  เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือนร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่าย ได้มีสถานที่ค้าขายเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  มีเกษตรกรและผู้ประกอบการ มาร่วมลงทะเบียนตลาดถนนคนเดินบ้านเอ๋ง@นางรอง24 ตั้งแต่วันที่  18-26  สิงหาคม 2562  รวมจำนวน 150 กว่าราย   ทั้งนี้คณะกรรมการตลาด จึงได้กำหนดรูปแบบการจัด ให้จำหน่ายในทุกวัน อังคาร พุธ  และพฤหัสบดี ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น.
การดำเนินการตลาดถนนคนเดินบ้านเอ๋ง @ นางรอง24  มีวัตถุประสงค์การดำเนินการ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางการจำหน่าย เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างรายได้ และประสบการณ์ในการค้าขายให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าในตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยงของอำเภอนางรอง การจัดตลาดถนนคนเดินบ้านเอ๋ง@นางรอง24 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตผู้ประกอบการ คนในชุมชนป็นหลัก และการแสดงดนตรีสดจากศิลปิน นุช ปทุมทอง ,โอม ศิวะกร , เดย์ เดอะ ว้อยซ์ ,แจ็ค ไม้ขีดไฟ และ วงธันเดอร์เรด แบนด์ ข่าวโดย  สหพล อักษร รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.