Header Ads

อุทัยธานี-เปิดโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ

จากการรายงานของผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 กล่าวรายงานโดยนางสมพร ขันติโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อุทัยธานี พร้อมด้วย พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ. กอ.รมน. จังหวัดอุทัยธานี นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน พ.ต.อ.สุภัค วงษ์สวัสดิ์ ผกก.สภ.ทัพทันจ.อุทัยธานี นายอดุลย์ กลั่นเขตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกว่า 200 คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสำนึกอย่างหาที่สุดมิได้ในพระมหากรุณาธิคุณ และได้สนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ด้านการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้น้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


โดยส่งเสริมประชาชนให้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของตนเอง เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ด้วยการจัดฝึกทักษะ "101 อาชีพ" ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ เพื่อนำไปขยายผลและต่อยอดในการประกอบอาชีพของตนเองและชุมชน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อุทัยธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานีได้ดำเนินการภายใต้โครงการ "1 0 1 อาชีพ" จำนวน 2 กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ 2. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี ตัดผมฟรีการสาธิตอาชีพอิสระการออกหน่วยบริการประชาชนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกข่าวโดย  วินัย ชำนาญปืน  รายงาน  061 - 1828363
ขับเคลื่อนโดย Blogger.